CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek CDI.CZ – vývoj software na zakázku, tvorba webových stránek
HOME    Software    Softwarové služby    Projektové řízení

Projektové řízení

Naše metodika projektového řízení obsahuje nejen řadu užitečných znalostí, technik a návodů, ale i doporučenou strukturu úkolů řídícího rámce projektu.

Co je to metodika řízení projektu

Metodiku řízení projektu (ale rovněž postupy výkonného rámce pro různé typy projektů) lze specifikovat jako hierarchickou strukturu činností s odkazy na další prvky, které jsou jiného druhu. V tomto metamodelu metodiky na nejvyšší úrovni je projekt jako souhrnný úkol zadání. Každý prvek této hierarchické struktury činností odpovídá úkolu projektu a je charakterizován atributy uvedenými v tabulce níže. Nikoliv všechny jsou povinné.

Metodika projektového řízení by měla pokrýt velikou rozmanitost projektů, které se liší jak oblastí svého výkonného rámce, tak dobou trvání, velikostí a schopnostmi projektového týmu, způsobem financování, mírou rizik a dalšími faktory. Z tohoto důvodu musí být součástí metodiky i návod na její přizpůsobení pro konkrétní projekt, což zahrnuje jak podmínečnost a iterativnost některých prvků metodiky, tak i další návody zejména v oblasti specifikace výstupních produktů, používání nástrojů a analýzy rizik.

Bez potřebného uzpůsobení metodiky hrozí, že buďto bude prováděna řada činností, které nepřinesou žádný nebo, s ohledem na vynaloženou práci, jen malý efekt, anebo naopak, že některé činnosti, které za jiných okolností nejsou zapotřebí, budou chybět v postupu projektu.

Jak na metodiku řízení 

Uvedené možnosti generace projektového postupu na základě metodiky umožňuje pouze specializovaný software. Na základě zkušeností naší společnosti s tvorbou projektových metodik pomocí těchto nástrojů můžeme tvrdit, že se z hlediska produktivity práce i kvality výsledné metodiky  vyplatí, aby ve středních a větších organizacích existoval metodik projektového řízení, jenž by byl takovým softwarem vybaven. Výsledná metodika může být prezentována ostatním pracovníkům ve formě, která pro ně nevyžaduje zakoupení speciálních softwarových licencí.

Méně komfortní možnosti pro tvorbu metodiky poskytuje i Microsoft Project se svou koncepcí projektové šablony, která obsahuje postupy. Microsoft Project používá pro šablony speciální formát souboru (MPT), který má v první řadě odlišit šablony, ze kterých se v konkrétním případě vychází při návrhu harmonogramu, od běžných harmonogramů uložených ve formátu jiném (MPP). Abstrahuje se zde od serverové komponenty Microsoft Project Server zajišťující další funkcionalitu.

Existují i jiné nástroje, které jsou primárně určeny pro zpracování projektových šablon. Dnes tyto nástroje často používají pro uložení informací formát XML. V těchto prostředích jsou činnosti popsány důkladněji, takže metodik nebo vedoucí projektů může využít při plánování nebo při úschově zkušeností mnohem širší škálu informací. Z těchto prostředí pak obvykle existuje možnost konverze údajů do prostředí Microsoft Project. Tudíž se metodika projektového řízení zpracovává ve zmiňovaném informačně bohatém prostředí speciálního „metodického“ software. Zatímco běžný projektový vedoucí na začátku svého plánování natáhne podkladové informace ze šablony do prostředí Microsoft Project a tam pokračuje ve standardním řízení projektu. Příkladem takového software je například Process Director. Tento nástroj ukládá veškeré informace do XML repository a přístup k informacím je realizován prostřednictvím standardních prohlížečů (Internet Explorer, Netscape Navigator). Je dodáván s připravenými projektovými postupy pro komponentový vývoj aplikací, který je užitečným podkladem pro vývoj software.

Základní  atributy popisu projektu

1. Název (stručný, několik slov)
2. Popis proměnné délky, jenž obsahuje bližší vysvětlení k úkolu
3. Seznam bezprostředně podřízených prvků (tj. rozpad prvku na prvky bezprostředně  nižší úrovně, v terminologii Microsoft Project jde o členění souhrnného úkolu na dílčí  úkoly) včetně případné podmínky, při jejichž splnění mají být začleněny, a případné  specifikace jejich iterací
4. Předchůdci (s případným typem vazby), tj. jiné prvky hierarchické struktury  činností, na kterých tento prvek závisí
5. Seznam vstupních produktů, tj. produktů (materiální nebo dokumenty), které jsou  zapotřebí pro realizaci tohoto úkolu, přičemž některé z těchto produktů mohou být  nepovinné
6. Seznam výstupních produktů (některé mohou být nepovinné), které vzniknou jako  výsledek plnění tohoto úkolu
7. Seznam rolí (některé mohou být nepovinné), které se na plnění úkolu podílejí,  včetně jejich odpovědnosti
8. Seznam technik (některé mohou být nepovinné), tj. obecných návodů k provádění  činností, které je vhodné použít při plnění úkolu
9. Seznam nástrojů (některé mohou být nepovinné), které je vhodné použít při plnění  úkolu
10. Seznam možných rizik, které mohou negativně ovlivnit plnění úkolu
11. Vstupní podmínky, které mají být splněny při zahájení úkolu; jde vlastně o kontrolní  seznam požadavků, jejichž splnění má být ověřeno před zahájením prací na úkolu
12. Výstupní podmínky, které mají být splněny při ukončení úkolu; jde o požadavky,  jejichž splnění má být zkontrolováno na závěr prací na úkolu
13. Metriky (především návody na odhady pracnosti, doby trvání nebo nákladů úkolu)
14. Různé odkazy (na standardy, literaturu, platnou legislativu, firemní směrnice  apod.), které je žádoucí vzít v úvahu při práci na úkolu

Tuto službu jsme realizovali na projektech: